Regulamin

 1. [REGULAMIN i PRZEPISY]Regulamin określa zasady korzystania ze eSklepu internetowego goldbaltic.pl znajdującego się na stronie internetowej www.goldbaltic.pl przez konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Sprzedaż towarów w sklepie, a także posprzedażową obsługę konsumentów regulują obowiązujące przepisy, w tym: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zmianami) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami). Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta – w razie sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie www.goldbaltic.pl.

 

 1. [ADMINISTRATOR i ESKLEP]eSklep prowadzi Gold Baltic Bartosz Sikorski z siedzibą w Gdańsku (80-833), ul. Mariacka 6/8, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Gdańska i posiadający: numer NIP: 5832682596 i numer REGON 220797940, e-mail: sklep@goldbaltic.pl, nr tel.: 696530223  eSklep przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności eSklepu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w eSklepie – Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania ze eSklepu. Zabronione jest wprowadzanie do eSklepu treści o charakterze bezprawnym. Wszelkich informacji na temat eSklepu oraz załatwiania spraw związanych ze eSklepem można uzyskać: telefon 696530223 oraz e-mail: sklep@goldbaltic.pl W celu prawidłowego korzystania ze eSklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024×768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej. eSklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w eSklepie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies eSklepu.

 

 1. [TOWARY]Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie, która jest dostępna na stronie internetowej eSklepu oraz opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby zwracali uwagę na specyficzne właściwości wyrobów jubilerskich: ich niepowtarzalność (każdy produkt minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy) oraz niewielkie rozmiary, a ich wizerunki prezentowane w eSklepie mają charakter informacyjny. Informujemy ponadto, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora i wyświetlacza telefonu.

 

 1. [CENY, KOSZTY i PŁATNOŚCI]Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki ani ewentualnych opłat celnych. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę przekraczającą 150 zł eSklep goldbaltic.pl poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. eSklep goldbaltic.pl informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i, że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary: a) przy składaniu zamówienia – poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w eSklepie bezpośrednio przez eSklep goldbaltic.pl lub podmiot działający na zlecenie eSklepu goldbaltic.pl albo b) przelewem na rachunek bankowy eSklepu goldbaltic.pl o numerze: 02 1140 2004 0000 3102 8262 1030 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo c) przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem). W sytuacji, gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez eSklep goldbaltic.pl dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

 

 1. [ZAWARCIE UMOWY]Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eSklep goldbaltic.pl. Przyjęcie zamówienia przez eSklep goldbaltic.pl następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest właściwy dokument np. faktura VAT lub paragon fiskalny.

 

 1. [SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ]Dla złożenia zamówienia w eSklepie należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i przesłać formularz  do eSklepu goldbaltic.pl. eSklep goldbaltic.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia). Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z trzech potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z czego dwa są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży z eSklepem goldbaltic.pl, a dopiero drugie (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w pkt 5). Trzecie potwierdzenie (zawarcia umowy na odległość) jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób: a) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 10.00 a godz. 18.00 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu, b) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej, zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

 

 1. [ZMIANA ZAMÓWIENIA]Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną – sklep@goldbaltic.pl – lub przy użyciu telefonu na numer 696530223 eSklepu goldbaltic.pl do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep goldbaltic.pl zgodnie z pkt 8.

 

 1. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]eSklep goldbaltic.pl rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia: a) w odniesieniu do towarów oznaczonych w eSklepie jako „aktualnie dostępne” – w ramach ilości dostępnych w Serwisie, przekazując towar do wysyłki, b) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, zamawiając towar u producenta lub przystępując do jego produkcji. eSklep goldbaltic.pl zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w eSklepie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 

 1. [DOSTAWA]Dostawy towarów zamówione w eSklepie goldbaltic.pl dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment eSklepu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze sklepem goldbaltic.pl.

 

 1. [ODSTĄPIENIE]Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w eSklepie goldbaltic.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny eSklepu goldbaltic.pl wskazany w pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem. eSklep goldbaltic.pl w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie). Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu goldbaltic.pl.

 

 1. [REKLAMACJE]  eSklep goldbaltic.pl realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad. Klient ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego, czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji, należy do Klienta. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy eSklepu goldbaltic.pl. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez eSklep goldbaltic.pl. eSklep goldbaltic.pl zapewnia możliwość bezpłatnego odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez przewoźnika wskazanego przez eSklep goldbaltic.pl pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia, licząc od zgłoszenia w eSklepie goldbaltic.pl przez Klienta potrzeby wysłania Towaru. eSklep goldbaltic.pl nie zobowiązuje Klienta do korzystania przewoźnika wskazanego przez eSklep goldbaltic.pl, a jedynie informuje Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne – znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych przesyłek – stawki przewoźnego. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).

Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– klient może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Gdańsku zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a eSklepem. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
– Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu

 

 1. [DANE OSOBOWE] Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest GoldBlatic Bartosz Sikorski, z siedzibą w Gdańsku (80-833), Mmariacka 6/8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz Gold Baltic Bartosz Sikorski usługi w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową oraz usługi w zakresie spedycji, przewozu towarów. Klient, na etapie rejestrowania konta w eSklepie lub wysłania zamówienia poprzez eSklep, może udzielić Gold Baltic Bartosz Sikorski dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:
 • a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez Gold Baltic Bartosz Sikorski, a także na ich udostępnianie przez tę firmę podmiotom realizującym wyżej wymienione zadania na jej rzecz ;
 • b) otrzymywania od Gold Baltic Bartosz Sikorski informacji handlowych (w tym z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w eSklepie goldbaltic.pl) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 • c) otrzymywania od Gold Baltic Bartosz Sikorski zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

 

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.goldbaltic.pl. Sprzedaż towarów w eSklepie, a także po sprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.